Strona w przebudowie. Zapraszamy na nasz profil FB!

napisz do nas: sekretariat@ala.art.pl

Szkoła

ALA – szkoła: przyjaźni, samodzielności i odpowiedzialności

„ALA” Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie to Liceum Ogólnokształcące i Liceum Sztuk Plastycznych tworzące zespół szkół, stanowiąc w nim jeden mocno zintegrowany organizm. Szkoły „ALA” zostały powołane z myślą o uczniach pragnących intensywnie rozwijać swoje uzdolnienia artystyczne oraz zainteresowanych dziejami kultury i jej współczesnym obrazem. W „ALA” proponujemy nowatorski system dydaktyczno-wychowawczy, który pomaga rozwijać osobiste predyspozycje i pozwala na zaspokojenie własnych potrzeb uczenia się. Praca w szkołach oparta jest na zindywidualizowanym planie i toku nauki. Uczniowie mają możliwość dostosowania programu oraz tempa jego realizacji do osobistych możliwości i zainteresowań. Szkoły charakteryzuje też odejście od rywalizacji i porównywania między uczniami na rzecz wzajemnego okazywania wsparcia i współpracy. Cała społeczność szkoły współpracuje w atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania, wspólnego poszukiwania prawdy i wartości, w relacjach budowanych na zasadach dialogu personalnego. Nasza szkoła pozwala podejmować decyzję o sposobie nauki i jednocześnie pozwala ponosić odpowiedzialność za swój wybór. Uczeń może określać tok nauki, sposób uczestnictwa w zajęciach, program nauki. Nie jest przypisywany do klasy, ale sam wybiera grupę. Szkoła przystosowuje się do możliwości psychofizycznych ucznia; odwrotnie niż w szkole tradycyjnej. Chcemy, żeby była to szkoła dobrych relacji. Nie ma podziału na nauczyciele -uczniowie, gdzie dwie strony się zmagają. Chcemy ze sobą współpracować. Tak jak w szkole tradycyjnej uczeń poddany jest sztywnemu systemowi nauki, w naszej szkole on sam może to zmienić. Może w jednym roku zaliczyć materiał z całego przedmiotu na przykład z fizyki, a przez następne lata zajmować się czymś innym. Albo też odwrotnie. Fizykę zaliczyć w innych semestrach. System organizacyjny szkoły pozwala, aby to szkoła przystosowywała się do możliwości ucznia; jeżeli On tego chce.

W liceum ogólnokształcącym proponujemy rozszerzone zajęcia z "wiedzy o kulturze" o historię sztuki i rozbudowany blok przedmiotów artystycznych w ramach realizacji własnej aktywności twórczej. Blok przedmiotów artystycznych w liceum ogólnokształcącym obejmuje wymiar 6 godzin tygodniowo. Cykl zajęć artystycznych może zakończyć się w ostatnim roku szkoły pracą dyplomową.

W licem plastycznym proponujemy specjalności: reklamę wizualną, grafikę użytkową, aranżację wnętrz oraz fotografię artystyczną. Zdany egzamin dyplomowy jest potwierdzeniem nabytych kwalifikacji w zawodzie plastyka.

Ze wszystkich przedmiotów organizowane są zajęcia w formie: wykładów, pogadanek, ćwiczeń, itp. Zajęcia dzielimy na: z obowiązkową obecnością (przedmioty objęte szkolnym planem nauki realizowane w systemie klasowo lekcyjnym) oraz nieobowiązkową obecnością, w których uczestnictwo zależy od decyzji ucznia (przedmioty objęte zindywidualizowanym planem nauki). Z przedmiotów, objętych zindywidualizowanym tokiem nauki, organizowane są dodatkowo zajęcia w formie konsultacji.

Uczeń ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach z języka polskiego, języków obcych, matematyki, wychowania fizycznego oraz związanych z kształceniem artystycznym objętych szkolnym planem nauki. Część zajęć realizowana jest w formie wycieczek, plenerów i warsztatów artystycznych.

Staramy się aby zajęcia z wiodących przedmiotów ogólnokształcących były prowadzone na każdym poziomie (roku) przez dwóch nauczycieli, co stwarza uczniom możliwość wyboru.

W planowaniu pracy na semestr wspomaga ucznia wybrany przez niego spośród nauczycieli opiekun. Zadaniem opiekuna jest również wspomaganie w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych itp.

Nieco odmienny niż w tradycyjnej szkole jest sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności. Uczeń i nauczyciel prowadzący przedmiot ustalają termin sprawdzianu i zakres materiału. Po zakończonym sprawdzianie negocjują wystawianą ocenę.

W Społecznym Liceum Sztuk Plastycznych obowiązuje identyczny system prowadzenia zajęć, duża część z nich jest odbywana wspólnie z uczniami L.O. Zajęcia z przedmiotów artystycznych-zawodowych są znacznie rozbudowane w bloki 14-22 godz. tygodniowo.

Dokumenty do pobrania: