JAK SIĘ ZAPISAĆ?
JAK SIĘ ZAPISAĆ?

WYBIERZ SZKOŁĘ
I KIERUNEK

SPECJALNOŚCI
W LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

ZOBACZ

KIERUNKI W LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

ZOBACZ

WYPEŁNIJ FORMULARZ

do odebrania również na miejscu w sekretariacie

POBIERZ

UMÓW SIĘ
NA ROZMOWĘ

ZADZWOŃ

+48 71 359 14 44

PRZYJDŹ NA ROZMOWĘ

Drzwi otwarte dla kandydatów do LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH: 3 kwietnia, 22 maja,
5 czerwca

CO PRZYGOTOWAĆ

Drzwi otwarte dla kandydatów do LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO: 4 kwietnia, 23 maja,
6 czerwca

CO PRZYGOTOWAĆ
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Czym jest zindywidualizowany plan i tok nauki?

Zindywidualizowany plan i tok nauki daje uczniom możliwość dostosowania programu oraz tempa jego realizacji do osobistych możliwości i zainteresowań.

Nasza szkoła pozwala podejmować decyzję o sposobie nauki i jednocześnie pozwala ponosić odpowiedzialność za swój wybór. Uczeń może określać tok nauki, sposób uczestnictwa w zajęciach, program nauki. Nie jest przypisywany do klasy, ale sam wybiera grupę. Szkoła przystosowuje się do możliwości psychofizycznych ucznia; odwrotnie niż w szkole tradycyjnej.

W praktyce wygląda to tak, że w jednym roku uczeń może zaliczyć materiał z całego przedmiotu na przykład z fizyki, a przez następne lata zajmować się czymś innym. System organizacyjny szkoły pozwala, aby to szkoła przystosowywała się do możliwości ucznia, jeżeli On tego chce.

JAK wyglądają relacje nauczyciel - uczeń w ALA?

W szkołach ALA nie ma podziału na nauczyciele – uczniowie, gdzie dwie strony się zmagają. Chcemy ze sobą współpracować.

Szkoły charakteryzuje też odejście od rywalizacji i porównywania między uczniami na rzecz wzajemnego okazywania wsparcia i współpracy. Cała społeczność szkoły współpracuje w atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania, wspólnego poszukiwania prawdy i wartości, w relacjach budowanych na zasadach dialogu personalnego.

Jaka jest różnica między zajęciami z obowiązkową i nieobowiązkową obecnością?

Zajęcia w ALA są podzielone na zajęcia:

 • z obowiązkową obecnością (przedmioty objęte szkolnym planem nauki realizowane w systemie klasowo lekcyjnym) oraz
 • nieobowiązkową obecnością, w których uczestnictwo zależy od decyzji ucznia (przedmioty objęte zindywidualizowanym planem nauki).

 

Uczeń ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach z języka polskiego, języków obcych, matematyki, wychowania fizycznego oraz tych związanych wybranym kierunkiem artystycznym i akademickim  – są to zajęcia zawiązane z egzaminem maturalnym lub dyplomowym (w Liceum Plastycznym).

CZY można wybierać nauczycieli?

Staramy się, aby zajęcia z wiodących przedmiotów ogólnokształcących były prowadzone na każdym poziomie (roku) przez dwóch nauczycieli, co stwarza uczniom możliwość wyboru.

Jak wygląda sprawdzanie wiedzy?

Nieco odmienny niż w tradycyjnej szkole jest sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności. Inicjatywa w tym zakresie należy do ucznia. Uczeń i nauczyciel prowadzący przedmiot ustalają termin sprawdzianu i zakres materiału (najczęściej w czasie konsultacji).

 

Po zakończonym sprawdzianie negocjują wystawianą ocenę, co oznacza w praktyce, że jeśli zdaniem ucznia ocena jest za niska, może jej nie przyjąć i poprosić nauczyciela o omówienie błędów i niedostatków w celu poprawienia oceny. Ta zasada powoduje, że ocena niedostateczna jest praktycznie nieużywana.

JAK WYGLĄDA ORGANIZACJA NAUKI?

Tak jak w każdej szkole w ALA obowiązuje tygodniowy plan zajęć. W bloku porannym od godziny 8.00 odbywają się zajęcia z języków obcych, od 10.15 rozpoczynają się zajęcia ogólnokształcące, akademickie i artystyczne. Po południu organizowane są zajęcia z wychowania fizycznego oraz konsultacje ze wszystkich przedmiotów.

Zajęcia ze wszystkich przedmiotów organizowane są w formie: wykładów, pogadanek, ćwiczeń, preferujemy także aktywne formy nauki, takie jak praca projektem, plener, wycieczki, udział w wykładach i spotkaniach organizowanych poza szkołą.

Ze względu na to, że w ALA nie ma tradycyjnego systemu klasowo-lekcyjnego, uczeń nie jest na stałe przypisany do tej samej klasy. Nauka odbywa się w grupach, uczeń może więc na część zajęć chodzić z tymi samymi osobami, a na inną część z innymi, w zależności od wyboru nauczyciela, formy zajęć z wf-u, poziomu zaawansowania z języka, kierunku czy specjalności.

KIM JEST TUTOR-OPIEKUN?

Tutor-opiekun to wybrany przez ucznia pedagog, z którym będzie współpracować w trakcie nauki w szkole. Współpraca rozpoczyna się za obustronną zgodą ucznia i tutora-opiekuna. Jeśli współpraca nie będzie układać się dobrze, zarówno uczeń jak i opiekun mogą zdecydować się na zakończenie współpracy. Uczeń wybiera wtedy nowego opiekuna.

Do najważniejszych zadań tutora-opiekuna należą:

 • utrzymywanie stałego kontaktu z uczniem
 • pomoc w ustaleniu planu pracy na semestr
 • pomoc w ułożeniu planu zajęć
 • wspieranie w podejmowanych decyzjach edukacyjnych
 • ustalenie wraz uczniem oceny z zachowania
 • prowadzenie dokumentacji szkolnej ucznia
 • kontakt z rodzicami
INTERNAT
INTERNAT

Uwaga kandydaci na rok szkolny 2018/2019 – aktualnie nie mamy już wolnych miejsc w internacie. (aktualizacja czerwiec 2018)

 

Uczniowie szkół ALA mogą zamieszkać w internacie. Internat znajduje się w budynku szkoły. W internacie są pokoje dwu, trzy i czteroosobowe, dla uczniów dostępna jest także świetlica z aneksem kuchennym, pokój do nauki oraz łazienki.

Miesięczne opłaty za pobyt w internacie wynoszą:

 • 100 zł/m-c dla uczniów SLSP
 • 250 zł/m-c dla uczniów SLO
 • 500 zł/m-c dla osób nie będących uczniami ALA

Dodatkowo internat pobiera jednorazową zwrotną kaucję w wysokości 200zł

REGULAMIN INTERNATU

POBIERZ

PODANIE
O PRZYJĘCIE
DO INTERNATU

POBIERZ

ZGODY RODZICÓW

POBIERZ