Strona w przebudowie. Zapraszamy na nasz profil FB!

napisz do nas: sekretariat@ala.art.pl

Stypendia

Polecamy portal poświęcony konkursom i programom stypendialnym mojestypendium.pl.
Dowiedź się więcej: http://mojestypendium.pl/


Dolnośląski Program Stypendialny:

O stypendium ubiegać się mogą uczniowie spełniający łącznie następujące warunki:

zamieszkują na obszarze województwa dolnośląskiego i uczęszczają do dolnośląskich szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych;

  1. pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie przekracza 1008,00 zł miesięcznie (czyli dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych, określonej w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych);
  2. uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów, obliczoną na podstawie świadectwa końcowego lub promocyjnego z roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, na poziomie nie niższym niż 5,10 (gimnazja) lub 4,85 (szkoły ponadgimnazjalne);
  3. posiadają opracowaną przez nauczyciela – opiekuna ścieżkę rozwoju edukacyjnego na rok szkolny, którego dotyczy wniosek

 

oraz przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

 

  1. z trzech wybranych przez siebie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych uzyskali średnią ocen na poziomie minimum – 5,00 (uczniowie gimnazjów) lub 4,66 (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych), obliczoną w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki;
  2. w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku stypendialnego uzyskali tytuł laureata lub finalisty przynajmniej jednego z konkursów przedmiotowych organizowanych lub współorganizowanych przez kuratora oświaty na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, uczestniczyli w przynajmniej jednym takim konkursie;
  3. w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku stypendialnego uzyskali tytuł laureata lub finalisty konkursu, olimpiady lub turnieju ogólnopolskiego, organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, uczestniczyli w takiej olimpiadzie lub turnieju ogólnopolskim;
  4. ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej przeprowadzonego w roku poprzedzającym złożenie wniosku stypendialnego otrzymali co najmniej 36 punktów;
  5. z części matematyczno – przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum, zdawanego w roku poprzedzającym złożenie wniosku stypendialnego, zarówno z zadań z zakresu matematyki jak i z zadań zakresu przedmiotów przyrodniczych uzyskali wynik procentowy nie mniejszy niż 88 procent.
Termin składania wniosków: 30.09.2012
Kwota stypendium: od 2 400,00 PLN do 4 800,00 PLN (brutto) w ratach na rok szkolny