CZY ALA BĘDZIE DOBRA DLA MOJEGO DZIECKA?
CZY ALA BĘDZIE DOBRA DLA MOJEGO DZIECKA?

ALA to szkoła przyjazna uczniowi. Jeśli zdecydujesz się by Twoje dziecko zostało naszym uczniem, będziesz mieć pewność, że będzie w dobrych rękach. Nasza szkoła jest mała, co pozwala na poznanie każdego ucznia, nikt nie jest anonimowy, ponadto każdy uczeń ma swojego indywidualnego tutora-opiekuna, który pomaga w rozwijaniu indywidualnych predyspozycji oraz wspiera w sprawach organizacyjno-dydaktycznych. Tutor ma stały kontakt z rodzicem.

 

Jeśli pojawiają się problemy, związane z nauką, lub zachowaniem ucznia, od razu kontaktujemy się z rodzicem i wspólnie próbujemy je rozwiązać. Każdy rodzic może także indywidualnie spotkać się z każdym nauczycielem, w ramach organizowanych w trakcie roku szkolnego spotkań dla rodziców lub umówić się na indywidualne spotkanie.

 

W ALA każdy uczeń ma możliwość rozwoju w zakresie swoich predyspozycji, mamy bogaty wybór zajęć artystycznych i akademickich, uczeń może także uczestniczyć dodatkowo w zajęciach, które nie są objęte programem w ramach wybranego przez niego kierunku czy specjalności. Każdy uczeń może także po zajęciach korzystać z sal i rozwijać indywidualnie swoje talenty.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Czym jest zindywidualizowany plan i tok nauki?

Zindywidualizowany plan i tok nauki daje uczniom możliwość dostosowania programu oraz tempa jego realizacji do osobistych możliwości i zainteresowań.

Nasza szkoła pozwala podejmować decyzję o sposobie nauki i jednocześnie pozwala ponosić odpowiedzialność za swój wybór. Uczeń może określać tok nauki, sposób uczestnictwa w zajęciach, program nauki. Nie jest przypisywany do klasy, ale sam wybiera grupę. Szkoła przystosowuje się do możliwości psychofizycznych ucznia; odwrotnie niż w szkole tradycyjnej.

W praktyce wygląda to tak, że w jednym roku uczeń może zaliczyć materiał z całego przedmiotu na przykład z fizyki, a przez następne lata zajmować się czymś innym. Albo też odwrotnie. Fizykę zaliczyć w innych semestrach. System organizacyjny szkoły pozwala, aby to szkoła przystosowywała się do możliwości ucznia, jeżeli On tego chce.

KIM JEST TUTOR-OPIEKUN?

Tutor-opiekun to wybrany przez ucznia pedagog, z którym będzie współpracowacć w trakcie nauki w szkole. Współpraca rozpoczyna się za obustronną zgodą ucznia i tutora-opiekuna. Jeśli współpraca z opiekunem nie będzie układać się dobrze, uczeń i tutor mogą decydować się na zakończenie współpracy, a uczeń wybiera nowego opiekuna.

Do najważniejszych zadać tutora-opiekuna należą:

  • pomoc w ustaleniu planu pracy na semestr
  • pomoc w ułożeniu planu zajęć
  • wspieranie w podejmowanych decyzjach edukacyjnych
  • ustalenie wraz uczniem oceny z zachowania
  • prowadzenie dokumentacji szkolnej ucznia
  • kontakt z rodzicami
  • utrzymywanie stałego kontaktu z uczniem
CZY TO PRAWDA, ŻE W ALA UCZEŃ NIE MUSI UCZESTNICZYĆ WE WSZYSTKICH ZAJĘCIACH?
Tak, nie musi, ale inaczej trochę jest w trzyletnim (wkrótce czteroletnim) Społecznym Liceum Ogólnokształcącym (SLO) ALA, a inaczej w czteroletnim (wkrótce pięcioletnim) Społecznym Liceum Sztuk Plastycznych (SLSP) ALA.
W SLO zajęcia z obowiązkową obecnością to te, które objęte są szkolnym planem nauczania, czyli język polski, matematyka, język obcy wybrany do matury, wychowanie fizyczne oraz wybrany przedmiot kierunkowy artystyczny lub akademicki.
W SLSP zajęcia z obowiązkową obecnością to te, które objęte są szkolnym planem nauczania, czyli język polski, matematyka, język obcy wybrany do matury, wychowanie fizyczne, wybrana specjalność artystyczna oraz rysunek i malarstwo.
Ponieważ to szkoła, która daje uprawnienia wykonywania zawodu plastyka, ważna jest też obecność na wszystkich zajęciach artystycznych.
Poza tymi przedmiotami w obu szkołach reszta zajęć objęta jest zindywidualizowanym programem nauczania, czyli z nieobowiązkową obecnością. Trzeba tylko zapisać się do wybranego nauczyciela na początku semestru i wybrać formę zaliczenia. Mogą to być zaliczenia cząstkowe, wybranych partii materiału w formie ustnej lub pisemnej lub zaliczenia materiału całego modułu na egzaminie klasyfikacyjnym. Egzaminy klasyfikacyjne są organizowane pod koniec każdego semestru i każdy, kto się wcześniej zadeklarował u nauczyciela prowadzącego może w nich uczestniczyć.
JAK MOGĘ SPRAWDZIĆ, CZY MOJE DZIECKO SIĘ UCZY I CZY CHODZI DO SZKOŁY?

Przede wszystkim kontaktując się z tutorem dziecka. Gdy tylko uczeń wybierze sobie tutora, tutor nawiązuje kontakt z rodzicami-opiekunami dziecka. Tutor między innymi  monitoruje pracę dziecka i pozostaje w stałym kontakcie z rodzicem. Od września 2017 roku wprowadzona została w ALA elektroniczna karta czyli program, w którym zapisani są wszyscy uczniowie i nauczyciele Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich. Jest to miejsce, gdzie uczeń, po zalogowaniu się na indywidualne konto, może sprawdzić, który nauczyciel uczy którego przedmiotu oraz łatwo się z nim skontaktować. Poprzez program uczeń zapisuje się na karty zaliczeń z poszczególnych przedmiotów, może tam również sprawdzić stan swoich zaliczeń.

CZY TO PRAWDA, ŻE W ALA NIE POWTARZA SIĘ KLASY?
Tak, materiał nie zaliczony, niezależnie od przedmiotu można zaliczyć na konsultacjach w następnym semestrze. Nawet jeśli jest to materiał obejmujący cały moduł (czyli kończący się oceną semestralną). Uczeń kontynuuje naukę w klasie programowo wyższej i w momencie, kiedy zaliczy całość materiału i otrzyma ocenę semestralną (czyli jest gotowy do promocji), tutor zgłasza to na Klasyfikacyjnej Radzie Pedagogicznej. W ALA można uzyskać promocję przez cały rok szkolny, nie tylko w czerwcu.
CZY DO SZKOŁY MOŻNA ZAPISAĆ SIĘ W KAŻDYM MOMENCIE?
Właściwie tak, ale znowu inaczej jest w SLO, inaczej w SLSP.
Z uwagi na to, że Liceum Plastyczne jest szkołą dającą uprawnienia do wykonywania zawodu plastyka, kandydat chcący się uczyć w SLSP powinien mieć predyspozycje do wykonywania prac wizualnych i oprócz tego nie może być przyjęty z liceum ogólnokształcącego do liceum plastycznego do klasy wyższej niż druga. Jeśli uzyska zgodę na przeniesienie do klasy drugiej, musi zaliczyć cały plastyczny materiał klasy pierwszej. Może natomiast się przenieść z innego liceum plastycznego do klasy trzeciej albo nawet czwartej, pod warunkiem realizacji tej samej specjalności.
Jeżeli chodzi o Liceum Ogólnokształcące, to w zasadzie można się zapisać w każdym momencie, oczywiście w klasie trzeciej nie przed samą maturą, gdyż trzeba zdążyć nadrobić różnice programowe, czyli zaliczyć obowiązkowe w naszej szkole przedmioty.
WAŻNE DOKUMENTY
WAŻNE DOKUMENTY

STATUT LICEUM OGÓLNOSZTAŁCĄCEGO ALA

STATUT LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

REGULAMIN OPŁAT
UWAGA! zmiana wysokości czesnego
od 1 września 2018